نمونه سؤالات برای عبارات جبری

در ادامه می‌توانید چند نمونه‌ی سؤال مربوط به عبارت‌های جبری را بخوانید.

نمونه سؤالات برای عبارات جبری

* با استفاده از اتحاد، حاصل عبارت‌های زیر را حساب کنید.

* جاهای خالی را با عبارت‌های مناسب کامل کنید.

* حاصل عبارت‌ها را به کمک اتحاد به دست آورید.

* عبارت‌های زیر را به کمک اتحادها تجزیه کنید.


نمونه سؤالات برای عبارات جبری


نمونه سؤالات برای عبارات جبری