31مین روز اردیبهشت طلایی است

روز جمعه 31 اردیبهشت‌ماه آخرین آزمون پروژه‌ی هفتم با منطق جمع‌بندی درس‌های پیش‌دانشگاهی 2 برگزار می‌شود.

روز جمعه 31 اردیبهشت‌ماه آخرین آزمون پروژه‌ی هفتم با منطق جمع‌بندی درس‌های پیش‌دانشگاهی 2 برگزار می‌شود. این یک فرصت عالی برای تثبیت نقاط قوت و شناسایی نقاط چالشی است؛ فرصتی طلایی، آن هم به چند دلیل:

  • مرور تمام درس‌ها قبل از شروع امتحانات

  • شناسایی نقاط قوت و چالشی

  • اتمام درس‌ها و آمادگی برای ورود به دوران جمع‌بندی

  • تمرکز روی پیش 2 به دلیل فرا رسیدن امتحانات و بودجه‌بندی کنکور

  • کسب اطمینان خاطر از میزان تسلط بر درس‌ها