نکاتی برای موفقیت در ایام امتحانات

در شب قبل از امتحان فقط به دوره کردن مطالب بپردازید.

نکاتی برای موفقیت در ایام امتحانات
  • در شب قبل از امتحان فقط به دوره کردن مطالب بپردازید. در فاصله‌ی بین آخرین دوره کردن و جلسه‌ی امتحان مطلب دیگری نخوانید.

  • روز امتحان یک ربع زودتر از موعد مقرر در جلسه حاضر شوید. آرام بر صندلی خود بنشینید و چند بار نفس عمیق بکشید تا آرامش کامل پیدا کنید.

  • زمان پاسخ‌گویی به سؤالات، همه‌ی سؤالات را با هم نخوانید. با در نظر گرفتن زمان به تک تک سؤالات پاسخ دهید. اگر جواب سؤالی را بلد نبودید بدون از دست دادن وقت، به سراغ سؤال دیگر بروید و ذهن را از سؤال یا سؤالات قبلی رها سازید.