پروژه‌ی هفتم یک ایستگاه جبرانی است

آزمون 17 اردیبهشت آزمون سنگینی است؛ چون از هر یک از درس‌های پیش و پایه‌، دوهشتم باید خوانده شود.

پروژه‌ی هفتم یک ایستگاه جبرانی است

پروژه‌ی هفتم از مهم‌ترین پروژه‌های کانون است. این پروژه چند هدف مهم دارد:

1. آزمون 17 اردیبهشت آزمون سنگینی است؛ چون از هر یک از درس‌های پیش و پایه‌، دوهشتم باید خوانده شود. پس یک برنامه‌ی دقیق و سخت‌کوشی زیاد را می‌طلبد. در این آزمون اولویت را به درس‌های پایه بدهید؛ چون در آزمون بعد دوره نمی‌شود.

2. ما در این پروژه درس‌های پیش 2 را در آزمون 31 اردیبهشت تمام می‌کنیم و این آزمون یک آزمون بسیار مهم و جامع از پیش 2 است. هدفتان تمام کردن کتاب‌ها نباشد. کیفیت مطالعه را در نظر بگیرید و مباحثی را که نقاط قوت پایدار و نقاط قوت‌تان است حتماً دوباره مرور کنید.

3. این پروژه‌ی پایان نیم‌سال دوم است و تمام کتاب‌های پیش 2 و پایه در این پروژه به پایان می‌رسد.

4. پس از این پروژه، یک بازه‌ی ده تا چهارده روزه را اختصاص دهید به درس‌هایی که اگر بخوانید می‌توانید از آن‌ها نتیجه بگیرید.