خودتان را مرکز توجه قرار دهید

لطفاً به هیچ موضوعی به جز امتحانات پایان ترم و کسب نمره‌ی خوب فکر نکنید.

خودتان را مرکز توجه قرار دهید

لطفاً به هیچ موضوعی به جز امتحانات پایان ترم و کسب نمره‌ی خوب فکر نکنید. این زمان مانده به بقیه‌ی درس‌هایی که امتحانش مانده و فقط به ساعت مطالعه، ساعت خواب، نحوه‌ی تغذیه و میزان حل تمرین خودتان توجه کنید.

گروه‌های اجتماعی هیچ ایرادی ندارند اما بهتر است در این روزها کمی بیش‌تر به برنامه‌ریزی خود و البته پایبندی به آن اهمیت دهید. شما هم‌چنان دوست می‌مانید اما روزهای امتحان تکرار نمی‌شود.

خودتان را مرکز توجه قرار دهید.