وقتی خواندن مشکل می‌شود

یکی از اختلالاتی که در فرآیند یادگیری دیده می‌شود اختلال خواندن است که از میان روش‌هایی که برای درمان این اختلال ارائه شده می‌توان به روشی که برای بازپروری مشکل خواندن ارائه شده اشاره کرد.......

وقتی خواندن مشکل می‌شود

چنانچه کودک مراحل رشد و تشکیل نظام عصبی را به‌درستی طی کند احتمال ابتلا به اختلالات کاهش خواهد یافت.

مرحله اول 21 دقیقه و باید حداقل 3 هفته و حداکثر 6 هفته انجام شود:

سینه‌خیز رفتن: این حرکت پنج دقیقه انجام می‌شود و فرد روی سطح صاف روی شکم می‌خوابد و روی هماهنگی خزیدن متمرکز می‌شود.

تغییر الگوی خوابیدن: با کودک تمرین کنید روی شکم بخوابد و شب کنترل کنید که در این وضع قرار گیرد.

تمرینات شنیداری: با انگشت یا پنبه سوراخ گوش را ببندد و فقط با یکی از گوش‌ها بشنود و سپس جابه‌جا کند.

تمرینات بینایی: با دست یکی از چشم‌ها را ببندد و با استفاده از دست دیگر چراغ قوه روشن را در جهات مختلف بچرخاند و نور چراغ قوه را در جهات مختلف تمرین کند.

مرحله دوم 53 دقیقه که باید حداقل 3 هفته و حداکثر 6 هفته انجام شود:

چهار دست و پا رفتن تقاطعی: کودک چهاردست و پا برود و دست و زانوی مخالف را همزمان به زمین نزدیک کند و سر خود را به طرف دست جلویی خود حرکت دهد. کف دست‌ها صاف و انگشتان نیز به سمت جلو باشد.

تمرینات شنیداری: کودک روی صندلی بنشیند و گوینده موقعیت حرف‌زدن خود را تغییر دهد یا برایش کتاب بخوانید و راه بروید و کودک تمرکز کند که شما از کدام جهت با او صحبت می‌کنید.

تمرینات بینایی: کودک چراغ قوه کوچکی را در دست غالب خود بگیرد و گاهی شیء را به بینی خود نزدیک کند و با دو چشم آن را ببیند و گاهی آن را دور بگیرد و نور را با چشم تعقیب کند.

مرحله سوم 76 دقیقه که باید حداقل 3 هفته و حداکثر 6 هفته انجام شود:

راه‌رفتن با الگوی تقاطعی: مانند رژه از کودک بخواهید که با پای چپ راه برود و با دست راست به آن اشاره کند و برعکس و تنه را نیز اندکی به سوی پایی که به آن اشاره می‌کند برگرداند.

تمرینات شنیداری: کودک وسط اتاق با چشم بسته بنشیند و شما از جهات مختلف با او صحبت کنید و او با دستش جهت شنیدن را نشان دهد. در تمرین بعدی چشمان کودک باز است و پشت سر او بایستید و کلماتی را بگویید که شبیه هم هستند و از او بخواهید تکرار کند.

تربیت بینایی: نور چراغ قوه را در فضا بچرخانید و کودک بدون این‌که سرش را حرکت دهد با چشم نور را دنبال کند.

هماهنگی عمومی بدن: کودک را روزانه 30 دقیقه خارج از منزل وادار به پریدن و دویدن، راه‌رفتن و دوچرخه‌سواری کنید.

جهت‌یابی، راست ـ چپ: هنگام دویدن به او فرمان دهید راست، چپ و او باید طبق فرمان شما حرکت کند.

منبع :