بازدید از 3 مدرسه در حال ساخت بنیاد قلم چی در استان خوزستان

سال گذشته، جمعی از مسئولان نمایندگی‌های بنیاد علمی آموزشی قلم چی، متعهد شدند ساخت 20 مدرسه یک کلاسه و دوکلاسه را در مناطق روستایی استان خوزستان برعهده بگیرند.

بازدید از 3 مدرسه در حال ساخت بنیاد قلم چی در استان خوزستان

سال گذشته، جمعی از مسئولان نمایندگی های بنیاد علمی آموزشی قلم چی، متعهد شدند ساخت 20 مدرسه یک کلاسه و دوکلاسه را در مناطق روستایی استان خوزستان برعهده بگیرند. در اولین فاز ساخت 11 مدرسه به مرحله اجرا رسید. این مدارس براساس برآوردهای اولیه تا اواخر خرداد سال جاری پایان یافته و برای سال تحصیلی 96-95 به بهره برداری خواهند رسید.

چهارشنبه 29 اردیبهشت 95، در جریان سفر کاظم قلم چی ، مدیر بنیاد قلم چی و همراهان به استان خوزستان، فرصتی پیش آمد تا 3 مدرسه از این 11 مدرسه در منطقه غیرانیه، مورد بازدید قرار گیرد.

آن چه که شاهد بودیم استقبال شاد اهالی روستاها از این اقدام فرهنگی بنیاد قلم چی بود. مقایسه کانکس های فرسوده با ساختمان جدید، این رضایت را در چهره آن ها به خوبی نشان می داد.


مدرسه اول

بازدید از 3 مدرسه در حال ساخت بنیاد قلم چی در استان خوزستان


بازدید از 3 مدرسه در حال ساخت بنیاد قلم چی در استان خوزستان


بازدید از 3 مدرسه در حال ساخت بنیاد قلم چی در استان خوزستانمدرسه دوم

بازدید از 3 مدرسه در حال ساخت بنیاد قلم چی در استان خوزستان


بازدید از 3 مدرسه در حال ساخت بنیاد قلم چی در استان خوزستان


بازدید از 3 مدرسه در حال ساخت بنیاد قلم چی در استان خوزستان


مدرسه سوم

بازدید از 3 مدرسه در حال ساخت بنیاد قلم چی در استان خوزستان

بازدید از 3 مدرسه در حال ساخت بنیاد قلم چی در استان خوزستان