شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

در زیر ارائه‌ی دکتر مهرداد عالی‌پور هریسی را در مورد شبیه‌ساز که جزو مهم‌ترین ابزارهای دوران جمع‌بندی محسوب می‌شود مطالعه کنید...

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

در جلسه‌ی نفرات برتر 31 اردیبهشت 1395، با موضوع منابع دوران جمع‌بندی، دکتر مهرداد عالی‌پور هریسی به معرفی شبیه‌ساز کنکور (همگامان) پرداختند که ارائه‌ی ایشان در زیر آمده است. 

این ابزار از آن‌جائی که یکی از مهم‌ترین حسن‌های آن، جدید بودن سوالاتش است، با استقبال دانش‌آموزانی که تمایل دارند با سوالاتی شبیه‌سازی کنند که قبلا آن‌ها را ندیده‌اند، مواجه می‌شود. سارا همتی رتبه‌ی 1 تجربی کشوری کنکور 1394 نیز یکی از برترهایی است که از این محصول بهره برده است.


ارائه‌ی  مهرداد عالی‌پور را در زیر مطالعه کنید:

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی