7کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

در زیر، ارائه‌ی محمدجعفر مفتاح را در مورد 7 کنکورهای کانون فرهنگی آموزش به خصوص به عنوان ابزاری برای دوران جمع‌بندی مطالعه فرمائید...

7کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

کتاب‌های 7 کنکور، به بیان محمدجعفر مفتاح در مقاله‌ی زیر، ابزاری هستند که روی یک درس تمرکز دارند و براساس مزیت‌هایی از جمله کوچک و کم‌حجمی و شامل اساسی ترین سوالات (سوالات کنکورهای اخیر) خصوصا برای دوران جمع‌بندی مناسبند. مقاله‌ی زیر، ارائه‌ی ایشان در جلسه‌ی نفرات برتر 31 اردیبهشت 1395 است.

همان‌طور که کاظم قلم‌چی در این جلسه مطرح کردند، 7 کنکور برای دانش‌آموزان متوسط این حسن را دارد که می‌توانند اصلی‌ترین نکاتی را که باید در یک درس آَشنا باشند را مطالعه و تمرین کنند و به این روش، یک جمع‌بندی داشته باشند و برای دانش آموزان برتر این حسن را دارد که چون برترها غالبا فقط در برخی از مباحث یا دروس مشکل دارند به راحتی می‌توانند با 7کنکورها روی آن‌ها تمرکز کنند و ضعف خودشان را رفع کنند.


7کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

7کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

7کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

7کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

7کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

7کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

7کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

7کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

7کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

7کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

7کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

مطالب مرتبط