تکمیل وتجهیز13 کتابخانه عمومی توسط بنیاد قلم چی دراستان اردبیل

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان از تعهد بنیاد علمی آموزشی قلم جهت تکمیل و تجهیز 13 باب کتابخانه عمومی استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه هخای عمومی استان اردبیل، رباب عزیزخانی با بیان اینکه این بنیاد ضمن عقد تفاهم نامه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 35 باب کتابخانه عمومی در سطح کشور را تکمیل و تجهیز خواهد نمود، اظهار داشت: از این تعداد 13 باب در استان اردبیل تکمیل و تجهیز خواهند شد.

وی افزود: بنیاد قلم چی متعهد شده است که کتابخانه های عمومی روستاهای ایران آباد پارس آباد، آراللو اردبیل، لنبر خلخال، موران گرمی، نیارق نمین و کتابخانه های عمومی شهر پارس آباد و فخرآباد مشکین شهر را تکمیل نموده و نسبت به تجهیز 6 باب کتابخانه عمومی دیگر نیز مبادرت ورزد.

عزیزخانی ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه نعقده فی مابین نهاد و بنیاد قلم چی، این بنیاد برای هر یک از پروژه های فوق به طور میانگین مبلغ پانصد میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل نهائی یا تجهیز اختصاص خواهد داد.

منبع :