برنامه راهبردی کتاب

مهمترین ویژگی برنامه راهبردی کانون قلم چی، پروژه ای بودن آن است. چشم اندازی بلند و یکساله با گامهای آهسته و پیوسته . برنامه ای که از هر کجای آن آغاز کنیم دیر نیست.یکی از مهمترین ویژگیهای برنامه راهبردی کانون قلم چی، پروژه ای بودن آن است. چشم اندازی بلند و یکساله با گامهای آهسته و پیوسته . برنامه ای که از هر کجای آن آغاز کنیم دیر نیست. برنامه ای که اجرای موفقیت آمیز آن با آگاهی از وضعیت مطالعه و نیاز آموزشی هر دانش آموز میسر می شود. اگر در این شعار کانون که انتخاب کتاب نخستین گام برنامه ریزی است تامل کنیم هر دانش آموز همانطور که از آزمونهای دو هفته ای و مباحث آن آگاه است باید در ابتدای سال از نیاز آموزشی خود در هر پروژه نیز آگاه باشد، زیرا فرایند یادگیری و فرایند انتقال اطلاعات آموخته شده دو مقوله متفاوت هستند و کتابهای مخصوص به خود را می طلبند. در مرحله بعد روش استفاده هرکتاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شایان ذکر است که مشاوره با مدیر گروه و تعیین تکلیف توسط پشتیبان بازده استفاده از کتاب را دو چندان می کند.

برنامه راهبردی کتاب(فایل های ضمیمه)حاصل تجربه مدیران گروه بجنورد پس از چندین جلسه هم فکری و هم اندیشی با رتبه های برتر می باشد که هنگام ثبت نام ضمیمه برنامه راهبردی آزمونها می گردد.فایل های ضمیمه