سرعت یادگیری خود را تنظیم کنید

برای این‌که بتوانید سرعت پیشروی خود را در درس‌های آسان و دشوار تنظیم کنید باید بدانید که با روبه‌رو شدن با این گونه درس‌ها چه عملکردی باید داشته باشید.برای این‌که بتوانید سرعت پیشروی خود را در درس‌های آسان و دشوار تنظیم کنید باید بدانید که با روبه‌رو شدن با این گونه درس‌ها چه عملکردی باید داشته باشید. باید توجه داشته باشید که میان پیشرفت در درس‌های آسان و سخت تفاوت بنیادی وجود دارد.

درک درس‌های آسان دشوار نیست در این صورت پیشرفت به نحو محسوسی تند است و این امر موجب اطمینان شما خواهد شد؛ اما دریافت درس دشوار یا بخش‌های دشوار درس به سبب پیچیدگی به کوشش، اندیشه و صبر و حوصله‌ی فراوان نیاز دارد و روند جذب، کند و تدریجی است. در این گونه درس‌ها شتاب باعث ابهام و آشفتگی ذهن خواهد شد و درست است که سرعت یادگیری کند می‌شود ولی پیشرفت یادگیری بیش‌تر خواهد شد. در صورت مواجه شدن با درس‌ها و مباحث دشوار با خونسردی و تأمل و بدون توجه به زمان برخورد کنید.