فصل برداشت

کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند.

فصل برداشت

کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند.

از زمانی که یک دانه‌ی گندم در دل خاک قرار می‌گیرد عوامل بسیاری مانند آب، نور خورشید، گرما و... دست به دست هم می‌دهند تا آن دانه تبدیل به یک خوشه‌ی طلایی شود. اگر پس از این همه زحمت، خوشه‌ی گندم به موقع چیده نشود حاصل کل فعالیت‌های کشاورز به هدر می‌رود. شما نیز چندین ماه تلاش کردید و حالا موقع برداشت است. دوران جمع‌بندی دقیقاً حکم برداشت را برای شما دارد. برای رسیدن به بهترین نتیجه باید به موقع جمع‌بندی را شروع کنید. در برنامه‌ی آزمون، دوران جمع‌بندی منطق خاصی تحت عنوان «جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار» دارد که حتماً با آن آشنا خواهید شد. این روش سال‌هاست توسط دانش‌آموزان اجرا شده و بهترین نتایج را به ارمغان آورده است. این روش جمع‌بندی را یاد بگیرید و کامل اجرا کنید تا با آرامش به خط پایان برسید.