آخرین تلاش

شعار «من می‌توانم» را هرگز از ذهن خود خارج نکنید.

آخرین تلاش

بعد از این همه تلاش بی‌وقفه برای رسیدن به هدفی که آرزویش را دارید ممکن است نوعی خستگی یا یکنواختی در شما ایجاد شود که می‌توان با یک برنامه‌ریزی مناسب و نگاه به آینده بر این مورد غلبه کرد. همان طور که می‌دانید فرصت زیادی باقی نمانده است و شایسته است که از این حداقل زمان، حداکثر استفاده را بکنید و همگام با حفظ روحیه و تقویت آن تمام مطالب خوانده‌شده را مرور و جمع‌بندی کنید.

شعار «من می‌توانم» را هرگز از ذهن خود خارج نکنید. این شعار همچون محرکی شما را به تلاش سخت‌کوشانه تشویق خواهد کرد. افسوس یاد نگرفته‌ها را نخورید و آموخته‌های خود را چراغ راه خود قرار دهید. قدر این لحظات را بدانید تا از این امتحان که فقط بخش کوچکی از آزمون زندگی است سرافزار و پیروز بیرون بیایید.