خط قرمز برای وقت اضافه

دیگر به آخرهایش رسیده‌ایم و کم کم فرصت‌ها رو به پایان است. درس‌ها را باید بخوانید. تمرین‌ها را باید حل کنید و مطالب را دوره کنید و... . کارهای‌تان زیاد است؛ آن‌ها را به دقیقه‌ی نود نکشانید.دیگر به آخرهایش رسیده‌ایم و کم کم فرصت‌ها رو به پایان است. درس‌ها را باید بخوانید. تمرین‌ها را باید حل کنید و مطالب را دوره کنید و... . کارهای‌تان زیاد است؛ آن‌ها را به دقیقه‌ی نود نکشانید.

برای وقت‌تان ارزش قائل شوید و آن را سامان‌دهی و برنامه‌ریزی کنید. دقیقه به دقیقه‌ی فرصت باقی‌مانده ارزشمند است.

برای بهره‌وری بیش‌تر از فرصت‌ها راه‌هایی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها برنامه‌ریزی است و می‌توانید با آگاهی کامل از فرصت باقی‌مانده کمال استفاده را ببرید.

در این روزهای آخر آن‌هایی بهترین نتیجه را می‌گیرند که درک درستی از شرایط خود داشته باشند و وضعیت خودشان را به‌درستی بدانند و بتوانند خودشان را توصیف کنند.

توصیف خودتان را روی کاغذ بیاورید و آن‌ها را بررسی کنید.

بررسی وضعیت به روشن شدن هدف و تلاش مؤثر کمک می‌کند.

دست به کار شوید. زمان را به وقت اضافه نکشانید.