رمز موفقیت در امتحانات پایانی

همیشه گفته می‌شود که برای موفق شدن در هر کاری باید بهترین مسیر را انتخاب کرده و طی کنید تا به نتیجه‌ی دلخواه خود برسید.

رمز موفقیت در امتحانات پایانی

همیشه گفته می‌شود که برای موفق شدن در هر کاری باید بهترین مسیر را انتخاب کرده و طی کنید تا به نتیجه‌ی دلخواه خود برسید.

موفق شدن در امتحانات نیم‌سال دوم هم مشروط بر اجرای چندین راهکار و انجام به موقع آن‌هاست.

این راهکارها شامل:

1. انتخاب هدف (مطمئناً هدفتان چیزی جز پیروزی و کسب معدل بالا نیست)

2. برنامه‌ریزی مناسب (تطبیق برنامه‌ی مطالعاتی با برنامه‌ی امتحانات نوبت دوم)

3. توجه به زمان و فرصت‌های مرده در طول روز نسبت به مطالعه‌ی هر روز برای هر امتحان

4. ایجاد یک حس مثبت و داشتن انگیزه برای پیروزی در امتحانات

5. حل تمرین‌های تشریحی بعد از مطالعه برای آمادگی بیش‌تر

6. استفاده از خلاصه‌نویسی‌های انجام‌شده برای صرفه‌جویی در زمان