نکات سلول‌های گیاهی

هر سلول گیاهی که کلروپلاست دارد قطعاً میتوکندری دارد، ولی عکس آن درست نیست.

نکات سلول‌های گیاهی

سلول‌هایی که سوبرین دارند:

✔ کلاهک ریشه

✔ آندودرم ریشه

سلول‌هایی که لیگنین دارند:

✔ تراکئیدها و عناصر آوندی

✔ اسکلرئید و فیبرها

سلول‌هایی که دیواره‌ی غیر یکنواخت دارند:

✔ کلانشیم

✔ سلول نگهبان روزنه

✔ آندودرم ریشه

برخی از سلول‌های گیاهی سانتریول و کلروپلاست دارند:

✔ اسپوروفیت سرخس

✔ گامتوفیت خزه

✔ پروتال سرخس

سلول‌های گیاهی که توانایی میتوز دارند:

✔ سلول‌های بنیادی

✔ سلول‌های مریستمی و کامبیوم

✔ سلول‌های جوان پارانشیمی

هر سلول گیاهی که کلروپلاست دارد قطعاً میتوکندری دارد، ولی عکس آن درست نیست.

قارچ‌ها و باکتری‌ها منحصراً گوارش برون‌سلولی دارند.