انتقال در دوران انتقالی

بعد از سپری شدن پروژه‌ی هفتم و تا آغاز آزمون‌های جمع‌‌بندی یک بازه‌ی زمانی مهم در اختیار شما قرار دارد: دوران انتقالی.

انتقال در دوران انتقالی

بعد از سپری شدن پروژه‌ی هفتم و تا آغاز آزمون‌های جمع‌‌بندی یک بازه‌ی زمانی مهم در اختیار شما قرار دارد: دوران انتقالی.

کمی زمان اختصاص دهید و این مقاله را با حوصله خوانده و سپس برنامه‌ی مطالعاتی خود را بازبینی کنید. با پشت سر گذاشتن پروژه‌ی هفتم درواقع درس‌های نیم‌سال دوم را (چه پایه و چه پیش) جمع‌بندی می‌کنید؛ ولی هنوز تا آغاز جمع‌بندی کلی و شبیه‌ساز کنکور چند روزی فرصت دارید و این همان زمانی است که در اختیار دارید تا نواقص را جبران کنید.

می‌توانید روی درس‌های نیم‌سال اول یا کم‌کاری‌های دوران طلایی متمرکز شوید. اگر در این بازه هوشمندانه و دقیق عمل کنید جابه‌جایی قابل قبولی در رتبه و ترازتان تجربه خواهید کرد.