کارنامه‌ی بازیابی

از فایده‌های مهم کارنامه‌ی بازیابی این است که دانش‌آموز را از سردرگمی خارج کرده و دانش‌آموز متوجه می‌شود در چه مبحثی آمادگی کامل دارد.

کارنامه‌ی بازیابی

بعضی از دانش‌آموزان نقاط قوت و چالشی خود را کامل نمی‌شناسند یا به‌عبارتی همیشه نیمه‌ی خالی لیوان را می‌بینند و تصور می‌کنند که در یک درس کلاً ضعیف هستند و در این درس پیشرفتی نداشته‌اند. کارنامه‌ی بازیابی ابزار مناسبی برای تغییر دیدگاه این دسته افراد است. با توجه به این‌که این کارنامه‌ مبحثی است این تصور را از بین می‌برد که یک دانش‌آموز در درسی وضعیتش کاملاً نامطلوب است. درواقع حتی ممکن است در یک مبحث از درس آمادگی و پیشرفت چشمگیری داشته باشد.

از فایده‌های مهم کارنامه‌ی بازیابی این است که دانش‌آموز را از سردرگمی خارج کرده و دانش‌آموز متوجه می‌شود در چه مبحثی آمادگی کامل دارد و بر طبق آن برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌دهد. هم‌چنین کارنامه‌ی بازیابی در ایستگاه‌های جبرانی و آزمون‌های جامع و دوران جمع‌بندی به دانش‌آموزان کمک زیادی می‌کند و اولیا با توجه به این کارنامه می‌توانند کمک چشمگیری به فرزند خود کنند.