نکات کنکوری از دایره المعارف هنر - ژان اگوست دُمینیک اَنگر

این مطلب در مورد «انگر» نقاش و رسام کلاسیک گرای فرانسوی است.

نکات کنکوری از دایره المعارف هنر - ژان اگوست دُمینیک اَنگر

طبق قرار ما با بچه های عزیز کنکور هنری، هر سری یک مطلب و کلیدواژه از دایره المعارف هنر برای شما در سایت گذاشته می شود.

با توجه به این که این کتاب یکی از منابع مهم آزاد در کنکور هنر می باشد ، پیشنهاد می شود از این مطالب در دفترچه ای جداگانه نکته برداری کنید و در زمان های آزاد آن را تکرار و مرور کنید .

این مطلب در مورد «انگر» نقاش و رسام کلاسیک گرای فرانسوی است. 

حمید عباسی