معرفی دانشگاه‌های برتر بر اساس اثرگذاری فناورانه و نوآورانه

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، اسامی دانشگاه‌های برتر کشور را بر اساس میزان اثرگذاری فناورانه و نوآورانه آنها در حوزه تولیدات علمی اعلام کرد.

معرفی دانشگاه‌های برتر بر اساس اثرگذاری فناورانه و نوآورانه

به گزارش روز چهارشنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، سرپرست این پایگاه گفت: تبدیل علم به ثروت و قدرت با حفظ ارزش های اسلامی اساس سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب را تشکیل می دهد. 

دکتر محمدجواد دهقانی با بیان اینکه یکی از ملزومات تحقق این سیاست ها پیوند میان علم، فناوری و نوآوری است که نیازمند تولید علمی دارای اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه است، افزود: از سال 1373 شمسی، دنیا با شتاب بیشتری به دنبال تولید چنین علمی است، بنابراین تاکید یک جانبه و صرف بر کمیت تولید علم بدون درنظرگرفتن سایر ابعاد توسعه علمی باعث خواهد شد تا از مسیر تبدیل علم به ثروت و قدرت دور شویم. 

وی افزود: تاکید یک جانبه بر کمیت، راهبردی اشتباه در تولید علم است و به تنهای به توسعه علمی منجر نخواهد شد و همچنین این امر مغایر سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط رهبری است؛ بنابراین از سال گذشته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تمام اهتمام خود را در راستای تبیین ابعاد مختلف این سند بکار برد. 

دهقانی ادامه داد: مرجعیت و دیپلماسی علمی دو بعد دیگری هستند که همزمان با افزایش کمی تولید علم باید مورد توجه قرار گیرند و دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در کنار توجه به افزایش کمیت تولید علم باید برای اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه آن نیز برنامه ریزی کنند. 

وی یکی از روش های مرسوم برای سنجش میزان اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه علم را محاسبه میزان بکارگیری آن در تولیدات علمی بخش های تحقیق و توسعه صنایع، بکارگیری آن در تولید اختراعات یا نوآوری ها، مشارکت دانشگاه و صنعت در پروژه های تحقیقاتی، مشارکت با صنایع خارج از مرزهای ملی دانست و افزود: بر اساس این چهار شاخص دانشگاه های کشور مورد رتبه بندی قرار گرفتند و در این رتبه بندی وزن این چهار شاخص به ترتیب 30، 30، 10 و 30 است. 

دهقانی گفت: بخش های تحقیق و توسعه صنایع مختلف در سطح بین المللی همانند دانشگاه ها بخش قابل ملاحظه ای از نتایج پژوهش های خود را در معتبرترین نشریات علمی بین المللی نمایه سازی می کنند و برای محاسبه مقدار این شاخص نمایه تامسون رویترز (آی.اس.آی) در فاصله سال های 2005 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفت که یک فاصله 10 ساله را شامل می شود. 

وی افزود: تعداد استنادهای صورت گرفته توسط هر یک از این پژوهش ها به کمیت تولید علم دانشگاه های کشور مورد اندازه گیری قرار گرفت که در دنیا آن را تحت عنوان اثرگذاری فنآورانه علم می شناسند. 

دهقانی گفت: برای سنجش اثرگذاری نوآورانه علم میزان بکارگیری علم تولید شده در اختراعات ثبت شده بین المللی یو.اس. پتنت (US patent) شمارش شد. نظام ثبت اختراعات یو.اس. پتنت به همراه نظام اروپا و ژاپن از مهمترین نظام های بین المللی در این زمینه محسوب می شوند که از مقبولیت جهانی برخوردارند. 

وی خاطرنشان کرد: بخشی از نتایج پژوهشی که به صورت مقالات پژوهشی در سطح بین المللی منتشر می شوند، نتیجه فعالیت های مشترک بین دانشگاه و صنعت هستند. نشریات بین المللی که نتایج این پژوهش ها را منتشر می کنند نشان می دهند که آیا این پژوهش ها نتیجه یک مشارکت درون مرزی هستند یا اینکه یک دانشگاه با جذب یک صنعت برون مرزی به انجام پژوهش پرداخته است. 

دهقانی گفت: بنابراین در رتبه بندی صورت گرفته هر دو نوع همکاری مورد محاسبه قرار گرفت بنابراین باید درنظرداشت که انجام این نوع از پژوهش ها نیازمند وجود بخش های تحقیق و توسعه در بخش صنعت و همچنین قدرت دانشگاه در جذب صنایع است. 

وی افزود: بر همین اساس در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور به ترتیب دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، ایران، مازندران، کرمان و بقیة الله (عج) رتبه های اول تا دهم را کسب کردند. 

دهقانی ادامه داد: در بین دانشگاه های جامع کشور نیز به ترتیب تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، رازی، تبریز، بوعلی سینا، اصفهان و مازندران رتبه های اول تا دهم را به خود اختصاص دادند. 

وی گفت: همچنین در بین دانشگاه های صنعتی به ترتیب صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی مالک اشتر، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعت نفت، صنعتی سهند و صنعتی شاهرود بیشترین اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه را کسب کردند. 

به گفته دهقانی، سهم هر یک از دانشگاه های کشور از کل کمیت تولید علم و استنادهای دریافت شده کشور متفاوت است. به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سال های 2005 تا 2014 ، 9 ممیز دو دهم درصد از کمیت علم کشور را تولید کرده و در همین فاصله زمانی 9.7٪ از استنادهای کشور را دریافت کرده است. 

وی افزود: همچنین میزان استنادهای دریافت شده از بخش های تحقیق و توسعه صنایع و همچنین اختراعات ثبت شده در دانشگاه های مختلف با یکدیگر بنا بر نوع کمیت علمی که تولید می کنند، متفاوت است به این ترتیب در برخی دانشگاه ها علم تولیدشده اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه بیشتری داشته است؛ به عنوان مثال 3.6٪ از کل استنادهای دریافت شده توسط دانشگاه تهران از سوی بخش های تحقیق و توسعه صنایع صورت گرفته است و 0.2٪ از استنادهای صورت گرفته از اختراعات ثبت شده توسط کشورهای مختلف دنیا در نظام ثبت اختراعات یو.اس. پتنت بوده است. 

دهقانی گفت: مقالات پژوهشی تمامی تولیدات علمی دانشگاه ها را تشکیل نمی دهند، اما آنچه امروزه در سطح کشور با عنوان کمیت تولید علم مرسوم شده، عمدتا انتشار نتایج پژوهش ها در معتبرترین نشریات بین المللی را دربرمی گیرد که با توجه به اهمیت این دسته از انتشارات نه فقط در سطح کشور بلکه در سطح بین المللی نیز این بخش از تولیدات علمی دانشگاه ها مورد تاکید بسیار زیادی قرار می گیرند. 

وی با اشاره به همکاری دانشگاه های مختلف به نسبت های متفاوت با بخش های تحقیق و توسعه صنایع، افزود: از همین رو سهم مقالات حاصل از مشارکت با یک بخش صنعتی از کل مقالات از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر فرق می کند؛ به عنوان مثال سهم مقالاتی که دانشگاه صنعتی شریف با مشارکت صنایع در مجلات بین المللی منتشر کرده است 2.8٪ از کل تولید علم این دانشگاه است و همچنین 0.5٪ از کل کمیت تولید علم این دانشگاه با همکاری صنایعی از خارج از کشور صورت گرفته است. 

دهقانی گفت: هر چند کمیت تولید علم در سال های گذشته بیش از هر چیز به عنوان سنجه ای برای توسعه علمی مورد استفاده قرار گرفته است، اما دنیای علم به دنبال کمیتی علمی است که اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه نیز داشته باشد؛ این مسئله به روشنی در سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. 

وی توضیح داد: بر همین اساس تمایز بین علم کاربردی و علم بنیادی از طریق شمارش میزان بکارگیری آن در بخش های تحقیق و توسعه صنایع یا اختراعات ثبت شده از یک طرف و میزان استفاده از آن در محیط های غیر صنعتی مانند دانشگاه ها مشخص می شود؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان حرکت در مسیر توسعه پایدار است و توانایی تشخیص بین علم کاربردی و علم بنیادی به منظور ایجاد تعادل در تولید علم از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

علمی**1834**2017

منبع :