تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید بهشتی در شهرستان فردوس

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید بهشتی در شهرستان فردوس

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید بهشتی در شهرستان فردوس

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان استعداد های درخشان شهید بهشتی در شهرستان فردوس از توابع  استان خراسان جنوبی را تجهیز نمود.  

آقای سید مهدی فروتن ، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1387 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 176 دانش آموز پسررا در مقطع دبیرستان دوره دوم تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 6 میز مطالعه، 6 قفسه کتابخانه ،30 صندلی ویک دستگاه رایانه ذکر نمودند .

هزینه اقلام اهدایی 54/000/000 ریال (5 میلیون و 400 هزارتومان) می باشد که مبلغ 42/000/000 ریال (4میلیون و 200 هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 12/000/000 ریال (یک میلیون و 200 هزار تومان) از سوی آقای سید منوچهراخترنماینده بنیاد درشهرستان فردوس پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،476 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید بهشتی در شهرستان فردوس

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید بهشتی در شهرستان فردوس