دما و گرما از فیزیک 1 دهم ریاضی
دهم رياضى     دبیر : امین خرمی