آموزش نکته‌های مشتق

دانش آموزان رشته علوم تجربی، 

درسنامه پیوست مروری گذرا بر مهمترین محاسبات مربوط به اصلی ترین فصل درس ریاضی شما، یعنی مشتق، می باشد.

هدف ما در این چند صفحه، به کمک چند مثال هدایت شده، توضیح جدول اصلی مشتق، محاسبات اولیه، چند قضیه کمکی برای سرعت عمل و از همه مهمتر فراهم کردن فرصتی است تا دوستانی که به هر تقدیر از ریاضی خود جا مانده اند و تا این تاریخ هنوز مطالب مشتق را مطالعه نکرده اند، بتوانند شمایی از مهمترین نکات را یک جاء داشته باشند.

قبل از آغاز درسنامه تأکید می کنیم که مشتق یک مبحث مهارتی است. یعنی «فقط و فقط با تمرین مناسب و کافی آموخته می شود.»

فایل ضمیمه را دانلود کنید.

فایل های ضمیمه