تقدیر ازمدیران وپشتیبانان فعال درمعرفی مخاطب خاص نمایشگاه کتاب

امروز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه جلسه ای به جهت تقدیر از همکاران مدیر و پشتیبان که بیشترین مخاطب خاص را ومعرفی کردند در ساختمان مرکزی برگزار شد.

تقدیر ازمدیران وپشتیبانان فعال درمعرفی مخاطب خاص نمایشگاه کتاب

یکشنبه 26 اردیبهشت ماه جلسه ای به جهت تقدیر از همکاران مدیر و پشتیبان که بیشترین مخاطب خاص را در نمایشگاه کتاب معرفی کردند در ساختمان مرکزی برگزار شد.

امسال در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که برای اولین بار در شهر آفتاب برگزار شد ، کانون فرهنگی آموزش میزبان دبیران،مشاوران و مدیران مدارس بود. این مخاطبان خاص غالبا از سوی همکاران کانون یعنی مدیران و پشتیبان های مناطق،آموزشگاه ها و مدارس سرای دانش معرفی شدند.

در این مراسم از دو گروه از همکاران تقدیر شد.

گروه اول همکارانی که میزبان بیش از ده مخاطب خاص در دوران نمایشگاه بودند:

تقدیر ازمدیران وپشتیبانان فعال درمعرفی مخاطب خاص نمایشگاه کتابتقدیر ازمدیران وپشتیبانان فعال درمعرفی مخاطب خاص نمایشگاه کتاب


گروه دوم همکارانی که میزبان پنج تا ده مخاطب خاص در دوران نمایشگاه بودند:


تقدیر ازمدیران وپشتیبانان فعال درمعرفی مخاطب خاص نمایشگاه کتاب


تقدیر ازمدیران وپشتیبانان فعال درمعرفی مخاطب خاص نمایشگاه کتاب


تقدیر ازمدیران وپشتیبانان فعال درمعرفی مخاطب خاص نمایشگاه کتاب

به رسم یادبود جوایزی به این همکاران اهدا شد که از جنس کتاب بود(بن خرید کتاب به مبلغ صد و پنجاه هزار تومان برای گروه اول و صد هزار تومان برای گروه دوم)


در دوران نمایشگاه کتاب از مخاطبان خاص دعوت می شد تا بر اساس رشته تخصصی که تدریس می کنند به یکی از میزهای مشاوره مراجعه و با مشاوران کتاب کانون گفتگویی داشته باشند و با کتاب های کانون آشنایی بهتری پیدا کنند.

نمونه ای از این گفتگو ها را شاهد خواهید بود.

تقدیر ازمدیران وپشتیبانان فعال درمعرفی مخاطب خاص نمایشگاه کتاب

تقدیر ازمدیران وپشتیبانان فعال درمعرفی مخاطب خاص نمایشگاه کتاب

تقدیر ازمدیران وپشتیبانان فعال درمعرفی مخاطب خاص نمایشگاه کتاب

تقدیر ازمدیران وپشتیبانان فعال درمعرفی مخاطب خاص نمایشگاه کتاب