گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

گزارش تصویری یازدهمین و آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران- 25 اردیبهشت 95 را اینجا ببینید...

گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95گزارش تصویری یازدهمین و آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران- 25 اردیبهشت 95 را اینجا ببینید...


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

عکس پایانی همه همکاران کانون در نمایشگاه


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

عکس پایانی همه همکاران کانون در نمایشگاه


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

عکس پایانی همه همکاران کانون در نمایشگاه


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

مسئولان کیوسک های مستقر در نمایشگاه کتاب


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

همکاران غرفه کانون


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

همکاران غرفه  کانونگزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

گروه مشاوران کتاب های کانون


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

همکاران واحد بورسیه


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

همکاران واحد انبار کتاب


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

مشاوران کتاب های هنر و هنرستان


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

مشاوران کتاب های انسانی


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

همکاران واحد تبلیغات و گرافیک کانون


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

آخرین مشاوره ها


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

همکاران نمایندگی تبریز در غرفه کانون
گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95
گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

همکاران نمایندگی تبریز در غرفه کانون


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

  1. حسین سرمه، مسئول بورسیه کانون میزبان مهمان خود در غرفه کانون


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

جمع بندی و ارزیابی همکاران واحد بورسیه از دوران نمایشگاهگزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95


گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران - 25 اردیبهشت 95

مسئول نمایندگی شهرستان ملایر به همراه خانواده خود در غرفه کانون