کتاب تابستان

مطابق برنامه آزمون تابستان 5 بخش است.

هربخش شامل :

20سوال نگاه به گذشته ریاضی

درس‌نامه نگاه به آینده

20سوال نگاه به آینده ریاضی

20سوال نگاه به گذشته علوم

درس‌نامه نگاه به آینده

20سوال نگاه به آینده علوم

20سوال نگاه به گذشته فارسی

چیدمان سوالات در هر بسته

  • سوالات در هر بسته 20

  • سوالی شامل:

  • درستی و نادستی

  • جای خالی

  • تشریحی

  • چهارگزینه‌ای (تعداد سوالات چهار گزینه به صورت منظم 5 سوال است که انتهای هر بسته آمده است.)

  • مطابق با هر پیشروی آزمون یک بسته‌ی

100سوالی در کتاب تابستان قرار داده شده‌است.

بسته‌ی 1   :  آزمون 1 مرداد

بسته‌ی 2  : آزمون 15 مرداد

بسته‌‌ی 3  : آزمون 29 مرداد

بسته‌ی 4 : آزمون 12شهریور

بسته‌ی 5 : آزمون 26 شهریور

فایل های ضمیمه
مطالب مرتبط ...