دسته بندی تست‌های حد ویژه دوران جمع بندی

در فایل ضمیمه زیر تیب بندی تست‌های حد قدرمطلقی و براکتی و مبهم را ملاحظه فرماییددر فایل ضمیمه زیر تیب بندی تست‌های حد قدرمطلقی و براکتی و مبهم را ملاحظه فرمایید

فایل های ضمیمه
علی هفت برادران