تحلیل آزمون 24 اردیبهشت سوم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت سوم ریاضی از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید...پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید.


تحلیل آزمون 24  اردیبهشت سوم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 24  اردیبهشت سوم ریاضی از نگاه دبیران