تحلیل آزمون 24 اردیبهشت سوم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت سوم ریاضی از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید...

تحلیل آزمون 24  اردیبهشت سوم ریاضی از نگاه دبیران

پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید.


تحلیل آزمون 24  اردیبهشت سوم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 24  اردیبهشت سوم ریاضی از نگاه دبیران


فاطمه بیابانپور