تحلیل آزمون 24 اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان را اینجا ببینید...

تحلیل آزمون 24  اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان

پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید.

تحلیل آزمون 24  اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 24  اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 24  اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 24  اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان

فاطمه بیابانپور