تحلیل آزمون 24 اردیبهشت دوم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت دوم دبستان را اینجا مشاهده کنید...

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت دوم دبستان از نگاه معلمان

پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید.


تحلیل آزمون 24 اردیبهشت دوم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت دوم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 24 اردیبهشت دوم دبستان از نگاه معلمان


تحلیل آزمون 24 اردیبهشت دوم دبستان از نگاه معلمان


فاطمه بیابانپور