منابع آزمون دروس اختصاصی هنرستان- کنکور 95

شایان ذکر است برای سایر رشته‌های امتحانی، پذیرش دانشجو، بدون آزمون و بر اساس معدل کل دیپلم انجام خواهد شد.

منابع آزمون دروس اختصاصی هنرستان- کنکور 95

در جداول زیر، عنوان و کد رشته امتحانی، عنوان و کد رشته تحصیلی، عناوین، تعداد سوال و منابع آزمون دروس اختصاصی در رشته های امتحانی که در کنکور سال 95 دارای آزمون خواهند بود، به پیوست تقدیم می شود.

منابع آزمون دروس اختصاصی هنرستان- کنکور 95

منابع آزمون دروس اختصاصی هنرستان- کنکور 95

منابع آزمون دروس اختصاصی هنرستان- کنکور 95


مهدی ترابی