ضرایب دروس عمومی رشته‌های فنی و حرفه ای – کنکور 95

عناوین، تعداد سوال، ضرایب و منابع آزموت دروس عمومی و پایه برای کلیه رشته‌های فنی و حرفه ای و کاردانش در هر یک از رشته‌های امتحانی هنرستان.

ضرایب دروس عمومی رشته‌های فنی و حرفه ای – کنکور 95

عناوین، تعداد سوال، ضرایب و منابع آزموت دروس عمومی و پایه برای کلیه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در هر یک از رشته های امتحانی هنرستان، در جدول زیر آمده است.

ضرایب دروس عمومی رشته‌های فنی و حرفه ای – کنکور 95


منبع :

مهدی ترابی