تجهیزکتابخانه دبیرستان الزهراء در شهرستان کلاردشت

تجهیزکتابخانه دبیرستان الزهراء در شهرستان کلاردشتبنیاد علمی آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان الزهراء در شهرستان کلاردشت از توابع استان مازندران را تجهیز نمود.  

خانم آمنه برار پور ، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1377 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 246 دانش آموز دختر را در مقطع دبیرستان دوره دوم تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را میز مطالعه، قفسه کتابخانه و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند .

هزینه اقلام اهدایی 60/000/000 ریال (6 میلیون تومان) می باشد که مبلغ 45/000/000 ریال (4میلیون و 500 هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 15/000/000 ریال (یک میلیون و 500هزارتومان) از سوی آقای اسدالله محمدزاده نماینده بنیاد درشهرستان کلاردشت پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،474 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان الزهراء در شهرستان کلاردشت