علی برادران: تیپ بندی تست‌ها ی انتگرال در کنکور 94

در فایل زیر انتگرال گیری از توابع قدر مطلقی و قضیه اساسی اول را مشاهده کنیددر فایل زیر انتگرال گیری از توابع قدر مطلقی و قضیه اساسی اول را مشاهده کنید

فایل های ضمیمه
علی هفت برادران