نکات هندسه پایه در کنکورهای سه سال اخیر

برخی از قضایا و روابط پایه‌ای هندسه در حل بیشتر مسائل این درس قابل استفاده می‌باشد. این مساله در کنکور سه سال اخیر بررسی شده است.

نکات هندسه پایه در کنکورهای سه سال اخیر

طی بررسی درس هندسه پایه در کنکورهای سه سال اخیر، مشاهده می شود که برخی از روابط پایه‌ای در حل بسیاری از مسائل این درس دخیل بوده است. هم چنین بعضی از قضایا و روابط نسبت به بقیه بیشتر در مسائل مطرح گردیده است. نتایج این بررسی در فایل ضمیمه قابل مشاهده می‌باشد.

سارا عدل خواه