تحلیل آزمون 17 اردیبهشت سوم تجربی از نگاه دبیران

پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون‌ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می‌توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن‌ها را در کتاب خودآموزی وارد کنیدپس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید


تحلیل آزمون 17 اردیبهشت سوم تجربی از نگاه دبیران


تحلیل آزمون 17 اردیبهشت سوم تجربی از نگاه دبیران