تحلیل آزمون 17 اردیبهشت دوم دبیرستان از نگاه دبیران

پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون‌ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می‌توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن‌ها را در کتاب خودآموزی وارد کنیدپس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید

تحلیل آزمون 17 اردیبهشت دوم دبیرستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 17 اردیبهشت دوم دبیرستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 17 اردیبهشت دوم دبیرستان از نگاه دبیران