آزمون 17 اردیبهشت چهارم تجربی چگونه بود؟

حالا نوبتی هم که باشه نوبت ارزیابی تطابق سطح دشواری آزمون با کنکور است.

آزمون 17 اردیبهشت چهارم تجربی چگونه بود؟

مطابقت سطح دشواری آزمون با کنکور بدین شرح می‌باشد:

آزمون 17 اردیبهشت چهارم تجربی چگونه بود؟