آزمون 17 اردیبهشت چهارم تجربی چگونه بود؟

حالا نوبتی هم که باشه نوبت ارزیابی تطابق سطح دشواری آزمون با کنکور است.مطابقت سطح دشواری آزمون با کنکور بدین شرح می‌باشد:

آزمون 17 اردیبهشت چهارم تجربی چگونه بود؟