جزوه به‌تنهایی راهگشا نیست

شما هم از همین لحظه همه‌ی نکات را وارد کتابتان کنید. هماهنگی و انسجام منابع مطالعاتی باعث ایجاد تمرکز در مطالعه و شفافیت ذهن می‌شود.

جزوه به‌تنهایی راهگشا نیست

«جزوه‌ مرا از کتاب دور می‌کند. کتاب منبع اصلی مطالعاتی است؛ پس هدفم به خطر می‌افتد.» این جمله، استدلال یکی از دانش‌آموزان است که شیوه‌ی جالبی دارد. بهترین اساتید و بهترین کتاب‌های کمک‌آموزشی را انتخاب می‌کند اما همیشه فقط و فقط کتاب درسی را در دستش می‌بینید.

کمی صفحه‌آرایی کتابش را تغییر می‌دهد. مابین یا حتی روی صفحات کتابش چند کاغذ نکته‌برداری چسبانده است و تمام نکات استاد و کتاب‌های کمک‌آموزشی را وارد آن‌ها می‌کند تا یک کتاب قوی و جامع داشته باشد.

شما هم از همین لحظه همه‌ی نکات را وارد کتابتان کنید. هماهنگی و انسجام منابع مطالعاتی باعث ایجاد تمرکز در مطالعه و شفافیت ذهن می‌شود.