نکاتی مهم ویژه‌ی سال سوم

دانش‌آموزان سال سوم به علت تصحیح برگه‌ی امتحان آن‌ها در حوزه‌های امتحانی، نسبت به دانش‌آموزان دیگر ملزم به رعایت نکات زیر هستند. حال به بررسی این نکات می‌پردازیم.

نکاتی مهم ویژه‌ی سال سوم

دانش‌آموزان سال سوم به علت تصحیح برگه‌ی امتحان آن‌ها در حوزه‌های امتحانی، نسبت به دانش‌آموزان دیگر ملزم به رعایت نکات زیر هستند. حال به بررسی این نکات می‌پردازیم:

  • با آمادگی کامل و خواندن تمام مباحث در جلسه‌ی امتحان حاضر شوید.

  • تمام ابرازها و وسایل مورد نیاز امتحان را از شب قبل آماده کنید.

  • با یاد خدا و حفظ آرامش شروع به پاسخ‌گویی به سؤالات کنید.

  • به زمان تعیین‌شده برای پاسخ‌گویی به سؤالات توجه داشته باشید و سپس با مدیریت زمان اقدام به پاسخ‌گویی به سؤالات کنید.

  • سؤالات را به ترتیب برگه‌ی امتحانی پاسخ دهید و اگر سؤالی را به خاطر نیاوردید یا بلد نبودید، با گذاشتن مقدار جای مناسب در برگه‌ی امتحانی به سراغ سؤال بعدی بروید.

  • با خطی خوش و خوانا بنویسید.

  • ابتدا سؤالاتی را که به طور کامل بلد هستید پاسخ دهید؛ سپس زمان باقی‌مانده را به سؤالات دیگر اختصاص دهید.

  • در آخر، یک بار دیگر برگه‌ی خود را مرور کنید اما باید صورت سؤالات را همراه با پاسخ آن‌ها بررسی کنید؛ زیرا شاید در دور اول، مفهوم سؤالی را درست متوجه نشده و پاسخ اشتباه داده باشید.