معلم (شعر آموزشی)

علیرضا زایش از دانش‌آموزان کانونی شهرکرد این شعر را در وصف مقام معلم سروده است.علیرضا زایش از دانش‌آموزان کانونی شهرکرد این شعر را در وصف مقام معلم سروده است.


معلم (شعر آموزشی)