درس‌های عمومی، عامل پیشرفت هنرستانی‌ها

برای پیشرفت و کسب نتیجه‌ی مطلوب باید بین مطالعه‌ی درس‌های عمومی و اختصاصی تعادل ایجاد کرد.

درس‌های عمومی، عامل پیشرفت هنرستانی‌ها

دانش‌آموزان هنرستانی معمولاً به درس‌های اختصاصی بیش‌تر از درس‌های عمومی توجه می‌کنند. شاید دلیل این امر این باشد که ضریب درس‌های اختصاصی بالاتر از درس‌های عمومی است؛ اما باید به این نکته توجه کرد که نباید درس‌های عمومی را نادیده گرفت؛ زیرا هر چه رقابت بین درس‌های اختصاصی بیش‌تر و تنگاتنگ می‌شود عامل پیشرفت در آزمون‌ها و افزایش تراز و پیشی گرفتن از رقیبان مطالعه و جدی گرفتن درس‌های عمومی به‌خصوص درس زبان و عربی است.

برای پیشرفت و کسب نتیجه‌ی مطلوب باید بین مطالعه‌ی درس‌های عمومی و اختصاصی تعادل ایجاد کرد.