تصمیمات کوتاه‌مدت سه‌گانه

تصمیمات کوتاه‌مدتی که برای مقاطع کوتاه می‌گیرید و در دفتر برنامه‌ریزی یادداشت می‌کنید بسیار بااهمیت است و نقش مهمی در برنامه‌ریزی شما ایفا می‌کند.

تصمیمات کوتاه‌مدت سه‌گانه

تصمیمات کوتاه‌مدتی که برای مقاطع کوتاه می‌گیرید و در دفتر برنامه‌ریزی یادداشت می‌کنید بسیار بااهمیت است و نقش مهمی در برنامه‌ریزی شما ایفا می‌کند؛ به شرط آن‌که در نوشتن آن‌ها سه ویژگی زیر رعایت شود:

  • چه حجمی از درس را مطالعه خواهید کرد؟ (مثلاً 10 صفحه)

  • چند ساعت برای مطالعه‌ی آن زمان خواهید گذاشت؟ (مثلاً 1.5ساعت)

  • از کدام کتاب کمک‌آموزشی به عنوان مکمل استفاده خواهید کرد؟ (مثلاً کتاب آبی)

  • مهم‌ترین مزایای این کار:

  • جلوگیری از به‌هم‌ریختگی برنامه‌ریزی و اختلال در روند مطالعاتی

  • تقویت اراده (چون گام به گام می‌توانید درصد عمل کردن به تصمیمات خود را افزایش دهید)

  • مسئولیت‌پذیری و متعهد بودن در قبال اجرای برنامه‌ی خود