تأثیر 25 درصدی معدل و اهمیت آن

با دقت بر این مطلب اهمیت نمره‌ی هر درس در خردادماه مشخص می‌شود. هر درس به طور جداگانه تأثیر خود را در رتبه‌ی سال بعدی‌تان می‌گذارد.

تأثیر 25 درصدی معدل و اهمیت آن

اهمیت نمره‌ی نهایی و معدل سوم دبیرستان و تأثیر 25 درصدی آن بر نتیجه‌ی کنکور بر همه آشکار است. هر نمره در هر درس تأثیر جدا بر درصد کنکور می‌گذارد و می‌توانند آن را افزایش یا کاهش دهد؛ به طوری که ابتدا هر نمره از هر درس را روی نمودار نرمال برده و ترازی به آن اختصاص می‌دهند. به درصدی که در کارنامه‌ی کنکور دریافت شده است یک تراز جداگانه اختصاص می‌دهند و سپس با فرمول زیر میزان تراز آن درس را مشخص می‌کنند.

به طور مثال: نمره‌ی ریاضی 3 تجربی در خردادماه:  17

درصد ریاضی در کنکور: 30 درصد

بعد از بردن هر دو نمره بر روی نمودار نرمال و به طور فرض دریافت تراز 6100 برای خردادماه و دریافت تراز 6300 برای کنکور، آن گاه محاسبه با فرمول زیر انجام می‌شود:

(25% * 6100)+(75%*6300)

با دقت بر این مطلب اهمیت نمره‌ی هر درس در خردادماه مشخص می‌شود. هر درس به طور جداگانه تأثیر خود را در رتبه‌ی سال بعدی‌تان می‌گذارد.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب