تأثیر 25 درصدی معدل و اهمیت آن

با دقت بر این مطلب اهمیت نمره‌ی هر درس در خردادماه مشخص می‌شود. هر درس به طور جداگانه تأثیر خود را در رتبه‌ی سال بعدی‌تان می‌گذارد.اهمیت نمره‌ی نهایی و معدل سوم دبیرستان و تأثیر 25 درصدی آن بر نتیجه‌ی کنکور بر همه آشکار است. هر نمره در هر درس تأثیر جدا بر درصد کنکور می‌گذارد و می‌توانند آن را افزایش یا کاهش دهد؛ به طوری که ابتدا هر نمره از هر درس را روی نمودار نرمال برده و ترازی به آن اختصاص می‌دهند. به درصدی که در کارنامه‌ی کنکور دریافت شده است یک تراز جداگانه اختصاص می‌دهند و سپس با فرمول زیر میزان تراز آن درس را مشخص می‌کنند.

به طور مثال: نمره‌ی ریاضی 3 تجربی در خردادماه:  17

درصد ریاضی در کنکور: 30 درصد

بعد از بردن هر دو نمره بر روی نمودار نرمال و به طور فرض دریافت تراز 6100 برای خردادماه و دریافت تراز 6300 برای کنکور، آن گاه محاسبه با فرمول زیر انجام می‌شود:

(25% * 6100)+(75%*6300)

با دقت بر این مطلب اهمیت نمره‌ی هر درس در خردادماه مشخص می‌شود. هر درس به طور جداگانه تأثیر خود را در رتبه‌ی سال بعدی‌تان می‌گذارد.