بازیابی نوع دوم

بازیابی روشی آموزشی است که در مقابل بازخوانی قرار می‌گیرد. منطق این روش به چالش کشیدن ذهن بعد از یک بار مطالعه یا شنیدن متن برای یادگیری بهتر و عمیق‌تر است.

بازیابی نوع دوم

بازیابی نوع دوم: در جلسه‌ی آزمون

بازیابی روشی آموزشی است که در مقابل بازخوانی قرار می‌گیرد. منطق این روش به چالش کشیدن ذهن بعد از یک بار مطالعه یا شنیدن متن برای یادگیری بهتر و عمیق‌تر است.

در زمینه‌ی تحصیلی، ما با چهار نوع بازیابی سروکار داریم. بازیابی نوع دوم، در جلسه‌ی آزمون است. جلسه‌ی آزمون بهترین زمان یادگیری است؛ زیرا یادگیری از طریق طبقه‌بندی ماندگارتر خواهد بود. در جلسه‌ی آزمون نیز با پاسخ دادن به سؤالات متنوع، مطالب خوانده‌شده در ذهنتان مرتب و دسته‌بندی می‌شوند.

برای سهولت این دسته‌بندی، تکنیک «ف، ش، ن، م» راهکار مؤثری است. در این روش بعد از خواندن هر سؤال آن را در یکی از چهار گروه فراموش‌شده‌ها، شک‌دارها، ناقص یادگرفته‌شده‌ها و مهم‌ها قرار می‌دهید. البته این ظاهر امر است و شما درواقع مباحث آزمون را طبقه‌بندی و نواقص و ایرادات یادگیری و مطالعه‌تان را شناسایی کرده‌اید. در پی آن، درس‌ها و مباحث مربوط به هر گروه را با رعایت اولویت‌بندی، که معیار و شاخص آن به خودتان مربوط می‌شود، در برنامه‌ی مطالعاتی روزانه‌ی خود قرار می‌دهید.