نوروز 96

مهدی محمدی : کلوز تست ، روش‌ها و نکته ها

در فایل ضمیمه زیر روش‌های پاسخ گویی به کلوز تست را مشاهده کنید



در فایل ضمیمه زیر  روش های پاسخ گویی به کلوز تست را مشاهده کنید

فایل های ضمیمه
مهدی محمدی

پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی