زیست گیاهی : نهاندانگان

آموزش نکات نهان‌دانگان

زیست گیاهی : نهاندانگان

در فایل پیوست ؛

نکات زیر از مبحث نهان‌دانگان آموزش داده شده است:


تولیدمثل جنسی در نهاندانگان

گل‌ها و گرده افشانی

بررسی پرچم (اندام جنسی نر) در نهاندانگان

نحوه تشکیل دانه گرده رسیده در نهاندانگان

بررسی برچه (اندام جنسی ماده یا مادگی) در نهان‌دانگان

رویش دانه گرده در نهان‌دانگان

لقاح در نهان‌دانگان

تشکیل رویان در نهان‌دانگان

تشکیل آلبومن در نهان‌دانگان

انواع دانه‌های نهان‌دانگان