زیست گیاهی : نهاندانگان

آموزش نکات نهان‌دانگاندر فایل پیوست ؛

نکات زیر از مبحث نهان‌دانگان آموزش داده شده است:


تولیدمثل جنسی در نهاندانگان

گل‌ها و گرده افشانی

بررسی پرچم (اندام جنسی نر) در نهاندانگان

نحوه تشکیل دانه گرده رسیده در نهاندانگان

بررسی برچه (اندام جنسی ماده یا مادگی) در نهان‌دانگان

رویش دانه گرده در نهان‌دانگان

لقاح در نهان‌دانگان

تشکیل رویان در نهان‌دانگان

تشکیل آلبومن در نهان‌دانگان

انواع دانه‌های نهان‌دانگانفایل های ضمیمه
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش سوم( تست کنکور خارج از کشور 94و95)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی چهارم دبیرستان)
دبیر : امین اسدیان پور