تحلیل آزمون 10 اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان

پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون‌ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می‌توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن‌ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان

پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان

پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنیدتحلیل آزمون 10 اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان را مشاهده نمایید

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان

تحلیل آزمون 10 اردیبهشت سوم دبستان از نگاه معلمان


فاطمه بیابانپور