تصویر استثنایی از همسایگی بیابان و اقیانوس

تصویر ناسا از نامیبیا در جنوب غربی قاره آفریقا، جایی که تلماسه‌های زیبای صحرا در یک تضاد باورنکردنی به اقیانوس اطلس می‌رسند.

تصویر ناسا از نامیبیا در جنوب غربی قاره آفریقا، جایی که تلماسه های زیبای صحرا در یک تضاد باورنکردنی به اقیانوس اطلس می رسند.

تصویر استثنایی از همسایگی بیابان و اقیانوس


منبع :