تصویر استثنایی از همسایگی بیابان و اقیانوس

تصویر ناسا از نامیبیا در جنوب غربی قاره آفریقا، جایی که تلماسه‌های زیبای صحرا در یک تضاد باورنکردنی به اقیانوس اطلس می‌رسند.

تصویر استثنایی از همسایگی بیابان و اقیانوس

تصویر ناسا از نامیبیا در جنوب غربی قاره آفریقا، جایی که تلماسه های زیبای صحرا در یک تضاد باورنکردنی به اقیانوس اطلس می رسند.

تصویر استثنایی از همسایگی بیابان و اقیانوس


منبع :